Kabbalat Shabbat - ZOOM ONLY

25 Nov @ 7:30 pm - 9:30 pm